Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény

Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem:
nem éltem hiába;
ha könnyítek egyetlen életen:
nem éltem hiába;
ha lepottyant madárfiókát visszarakok a fészkébe, a fára:
nem éltem hiába.
Emily Dickinson

Bácsborsódi "Őszi Napfény" I.Sz.I. -Általános rész

Általános rész

Az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, melyben az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek teljes körû ellátásának biztosításáról kell gondoskodni.

Ez alapján a szolgáltatás feladata:

 • a napi legalább háromszori étkezés,
 • a szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátás,
 • a lakhatás,
 • a mentális gondozás,
 • az egészségügyi alapellátás, szakorvosi ellátáshoz és kórházi kezelés hozzájutásáról való gondoskodás,
 • a gyógyszerellátás, az ápolási segédeszközökkel, rehabilitációs eszközökkel, valamint gyógyászati segédeszközökkel való ellátás, valamint
 • az elõgondozás elvégzése.
Ezen túl
 • fogyatékos személyek esetében képességfejlesztõ foglalkoztatást, sport- és szabadidõs tevékenység,
 • kiskorú fogyatékosok esetében a korai fejlesztés és gondozás, ötéves kortól a fejlesztõ felkészítés, valamint az iskolai tanulmányok folytatásának biztosítása.

Az ellátottak köre

Bács-Kiskun Megye területén élõ idõskorúak, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek.

Az intézmény telephelyein az ellátottak egészségi állapotuk, önellátó képességeik szerint kerülnek elhelyezésre, ez alapján a pavilonrendszerû intézményben külön osztályokon élnek a fekvõbetegek, fennjárók, szenvedélybetegek, demensek, fiatalkorú és felnõtt fogyatékos személyek, a rehabilitálható sérültek.

A lakhatás

Az ápoló-gondozó otthonban biztosított

 • a lakószobákban egy ellátottra legalább hat négyzetméternyi lakóterület,
 • tíz ellátottra legalább egy fürdõkád vagy zuhanyzó, valamint nemenkénti elkülönített illemhely,
 • folyamatos fûtés- és melegvíz szolgáltatás.

Az intézmény szobáiban három, illetve négy személy kerül elhelyezésre.

Az átlagot jóval meghaladó minõségû elhelyezést biztosító önálló lakrészek lakószobát és fürdõszobát foglalnak magukban, és egy ellátottra legalább tíz négyzetméter nagyságú lakóterület jut.

Tiszta környezet biztosítása

Fontos az ellátottak komfortérzetének biztosítása, otthonos, rendezett, tiszta környezet kialakítása. Törekedni kell arra, hogy minden ellátást igénybe vevõ környezetének tisztántartásában képességei szerint részt vegyen. Azon ellátást igénybevevõk részére, akik egészségi állapota lehetõvé teszi, szobáik folyamatos rendben tartását önállóan végzik (szükség esetén a takarítók segítségével), a felügyeletet, a munkák koordinálását a nõvérek látják el.

Élelmezés

Az étkezést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelõen biztosítjuk. A heti étrend összeállítása során figyelembe vesszük a lakók eltérõ életkorát, egészségi állapotát és egyéni igényeit is, diétás étkeztetést is biztosítunk. Étlaptanácsot mûködtetünk, mely javaslatot tesz az étlap összeállítására.

Ruházat, textília biztosítása

Az ellátást igénybe vevõ lakók elsõsorban saját ruházatukat és textíliájukat használják. Ha az ellátást igénybe vevõ megfelelõ mennyiségû és minõségû saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes körû ellátás részeként nyújtott ruházat legalább három váltás fehérnemût és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelõ legalább két váltás felsõ ruházatot és utcai cipõt - szükség szerint más lábbelit -, a foglalkoztatásban részt vevõk részére munkaruhát, védõruhát kiskorú és fogyatékos személyek estében az életkorának megfelelõ sportruházatot tartalmaz.

Az ellátottak ruházatának mosásáról, javításáról az intézmény gondoskodik.

Az ápolási, gondozási feladatok jellege, tartalma

Az ellátást a szakmai rendelet (1/2000.(I.7.) SZCSM.rend.) elõírásainak megfelelõen egyéni gondozási terv illetve egyéni fejlesztési terv, rehabilitációs program alapján végezzük. A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülõ állapotának megfelelõ gondozási, ápolási feladatokat, azok megvalósításának módszereit, figyelembe véve a képességek, készségek fejlesztését, szinten tartását és a prevenciót is.

Ha az ellátásban részesülõ személy állapota miatt ápolásra is szorul, és ez az orvos megítélése szerint az intézmény keretein belül megvalósítható, az egyéni gondozási terv részeként ápolási terv készül. Az ápolási terv az ápolási feladatok dokumentációja, amely az ápolásra szoruló személy állapotának javítására vonatkozó feladatokat, illetve az alkalmazandó technikákat tartalmazza.

Az ápolási feladatok szakszerû ellátását az intézményvezetõ ápoló folyamatosan figyelemmel kíséri.

Az otthon a rendszeres orvosi felügyelet keretében biztosítja az ellátást igénybe vevõ egészségi állapotának folyamatos ellenõrzését, az egészségügyi tanácsadást, a szûrést, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzését.

Az intézmény fõállású orvost nem foglalkoztat, az általános orvosi teendõket vállalkozó háziorvos látja el, hetente. Továbbá pszichiáter, belgyógyász szakorvossal is szerzõdéses viszonyban állunk, rendszeresen rendelnek intézményünkben.

A rendelés az intézmény saját orvosi rendelõjében történik.

Az 1/2000 SzCsM rendeletben elõírt gyógyszereket az intézmény térítésmentesen biztosítja, a listán nem szereplõ gyógyszereket az ellátott maga téríti. A testközeli gyógyászati segédeszközöket, az ellátott, a test-távoliakat pedig az intézmény finanszírozza. Kivéve az inkontinencia betéteket, melyet az intézmény térít.

Mentálhigiénés ellátás

A változás mindig változtatást, alkalmazkodást igényel. Adaptálódnunk kell az új viszonyokhoz, hiszen az élet nem áll meg, nem szabad ott ragadnunk a múltban, és bizalommal kell szemlélnünk a jövõt. Meg kell találnunk elsõsorban a belsõ biztos pontokat, amelyekre támaszkodva sikerrel vehetjük az akadályokat. Ebben nyújtanak segítséget a mentálhigiénés csoport tagjai.

Gondoskodik valamennyi lakó mentálhigiénés ellátásáról és foglalkoztatásáról.

Minden ellátottnak szüksége van olyan személyre, akiben bízik, akivel problémáit meg tudja beszélni. Ezen bizalmi személyek a mentálhigiénés nõvérek, de más területrõl jelentõs szerepet vállalnak a szobanõvérek is.

A mentálhigiénés nõvérek esetmenedzselési feladatokat látnak el, amelynek elsõdleges célja, hogy képessé tegye az ellátottat problémáinak megoldására.

Ennek keretében biztosítja:

 • a személyre szabott bánásmódot,
 • a konfliktushelyzetek megoldása, megelõzése érdekében az egyéni és csoportos megbeszélést,
 • az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit,
 • a gondozási tervek megvalósítását,
 • a hitélet gyakorlásának feltételeit,
 • segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és mûködését.
Ki egyetlen lelket ment meg, az egész világot menti meg.