Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény

Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem:
nem éltem hiába;
ha könnyítek egyetlen életen:
nem éltem hiába;
ha lepottyant madárfiókát visszarakok a fészkébe, a fára:
nem éltem hiába.
Emily Dickinson

Bácsborsódi "Őszi Napfény" I.Sz.I. - Rendezvények

Rendezvények

Farsang

A farsang vízkereszttõl indul és a húsvéti ünnepkör kezdetéig, hamvazószerdáig tart. A farsangi idõszakban minden évben farsangi bálat rendezünk, melyre több társintézménybõl is várunk vendégeket. Ellátottjainkkal már a farsang kezdete elõtt elkezdünk készülõdni, jelmezeket készítünk, és jeleneteket gyakorolunk. De nem csak az ellátottak, hanem a dolgozók is készülnek különbözõ elõadásokkal. A bál napján a vendégvárás után felkérünk a társintézményekbõl egy-egy személyt zsûritagnak, aki értékeli a jelmezes felvonulást és a csoportos elõadásokat. Az értékelés után a díjak kiosztása következik, amely után élõzenés mulatság veszi kezdetét.

Március 8. - Nõnap

Ezen a napon a fõszerep a hölgylakóinké. A mentálhigiénés csoport tagjai a férfi ellátottakkal együtt szervezik meg a Nõnapi mûsort. Minden hölgy ellátottnak egy-egy szál virággal kedveskednek férfi lakótársaik.Március 15.

Március 15-e a magyar szabadságharc ünnepe. Ez a nap nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Intézményünkben minden évben a bácsbokodi fúvószenekar játszik az ünnep alkalmából. A fúvószenekar elõtt a lakók rövid mûsorral kedveskednek lakótársaiknak a történelmi eseményrõl.

Húsvét

A húsvét a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe. Jézus feltámadását ünnepeljük. A húsvéti ünnepre való készülõdés már hetekkel korábban megkezdõdik. A csoportos foglalkozás­okon húsvéti díszeket készítünk, az ünnepi hagyományokról, népszokásokról beszélgetünk, hogyan ünnepelték, amikor még nem éltek az intézményben. Hagyománnyá vált, hogy nagypénteken a nõk részére tojásfestõ, a férfiak részére locsolóvers mondó versenyt rendezünk. A verseny végén a zsûri értékeli és díjazza a szép motívumokkal díszített tojásokat és a szépen elõadott locsolóverseket.

Anyák napja

Intézményünkben hagyománnyá vált az anyák napja megünneplése. Mentálhigiénés csoport tagjai, az intézmény ellátottjai, a helyi általános iskola diákjai valamint az óvodások együttesen adnak elõ anyák napi mûsort. Ezen a napon felidézzük azt a sok szépet és jót, amit az édesanyák adtak és adnak, köszöntjük Õket szeretettel, tisztességgel, õszintén ezen a napon. Az otthon ellátottai saját kezûleg készítenek ajándékokat az ovisoknak és iskolásoknak a szereplésükért.

Kirándulások

Lehetõségeinkhez mérten igyekszünk üdüléseket, kirándulásokat szervezni, hogy kikapcsolódhassanak, feltöltõdhessenek a megfáradt intézményben élõ emberek.Pünkösdi király és királynéválasztás

A húsvét utáni 50. napon ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását, azaz pünkösd napját. Pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának is tartják. Piros Pünkösd napját ezer éve virággal köszöntik Európa sok országában, Magyarországon is piros betûs ünnepnap a Pünkösdhétfõ. A hozzá fûzõdõ népszokásokat, hagyományokat próbáljuk meg intézményünkben ébren tartani az e nap körül megtartott Pünkösdi király és királynéválasztással. Játékos feladatokkal versenyeznek a jelöltek a megtisztelõ címért, amelynek birtokosai egy évig õrzik a koronát és a szalagot, zsûriznek a házi versenyeken, példát mutatnak lakótársaiknak magaviseletükkel.

Májusfatánc

Minden évben május 1-jén májusfát állítunk az intézmény udvarán, amelyet a Pünkösdi Király és királynéválasztás napján az eredményhirdetés után kitáncolunk. A fára kötött üveg megkaparintója kapja az igazi borral töltött flaskát, amit közösen elfogyasztanak lakótársaikkal. Ilyenkor jól esik a zsíros kenyér zöldpaprikával, paradicsommal, zöldhagymával, leöblítve egy kis borral, üdítõ itallal. Bácsborsódon egyébként a településen is divat a májusfaállítás, nem csak a szociális otthonban õrizzük ezt a hagyományt.

Kulturális Seregszemle

Évente megrendezésre kerülõ Ki Mit Tud? a Bács-Kiskun Megyében mûködõ szociális intézményben élõk számára. Nevezési kategóriák: vers, próza, ének, hangszeres zene, tánc, színpadi játék. Mindig a legeredményesebben szereplõ szociális intézmény kapja a rendezés jogát a következõ évben. Bácsborsód két alkalommal érdemelte ki a megtiszteltetést, de minden évben szép eredményeket értünk el, amelyet számos oklevél, kupa, fénykép, videofelvétel bizonyít. Egyre színvonalasabb produkciókban gyönyörködhetünk. Nagyon szép élmények, emlékek fûznek bennünket ehhez a több mint húsz éves múltra visszatekintõ rendezvényhez.

Add a kezed! Barátságkupa

A Játék határok nélkül címû televíziós mûsor mintájára indította útjára ezt a vetélkedõt a kaskantyúi Harmónia Otthon a megyei fenntartású intézmények számára. Egy-egy irodalmi mû, mese köré építjük fel a játékot, amelyen 6 fõs csapatok vetélkednek. Tíz-tizenkét állomáson kell végigmenni, teljesíteni az elõírt versenyfeladatokat, gyûjteni a pontokat. A legmagasabb pontszámot elérõ csapat/intézmény nyeri a következõ évi rendezés jogát. Nyáron, esetleg kora õsszel kerül megrendezésre, általában szabadtéri programként, ha az idõjárás is kegyes hozzánk. A vendéglátó intézmény gondoskodik arról, hogy senki ne maradjon éhen, szomjan. Vidám hangulat, kellemes kikapcsolódás, barátságok kialakulása, találkozási lehetõségek rejlenek egy-egy ilyen napban.

Idõsek hete

Idõsek hete nevet viseli az a rendezvénysorozat, amely minden évben õsszel kerül megrendezésre. Ilyenkor egy héten keresztül minden nap más programokat szervezünk ellátottjainknak. Vannak állandó programok, ilyen a Sakk, kártya, malom verseny, Házi ki mit tud?, Idõsek napja, Szüreti bál. És vannak olyan programok, amelyek nincsenek minden évben ezen a héten, mint például kirándulás szervezése, horgászverseny.

A Sakk, kártya, malom versenyre bárki nevezhet az ellátottak közül, akinek kedve van. Ezek a versenyek egyszerre zajlanak a mentálhigiénés munkatársak felügyelete mellett.

Házi ki mit tud?-ban egyéni és csoportos énekekkel, versekkel, prózákkal indulnak a versenyzõk. Ilyenkor sok színvonalas elõadásban van részük a nézõknek.

Idõsek napján az óvodás és iskolás gyerekek kedveskednek mûsorral ellátottjainknak, majd Igazgató úr ad át okleveleket azoknak az ellátottaknak, akik egész évben dolgoztak intézményünkben, illetve különbözõ rendezvényeken eredményesen képviselték intézményünket.

A hét zárónapján kerül megrendezésre a szüreti bál. Ezen a bálon nemcsak a mi otthonunk ellátottjai vesznek rész, hanem vendégek is érkeznek más otthonokból. A mentálhigiénés munkatársak és nõvérek néhány ellátottal együtt ebéd után végigjárják az intézmény minden osztályát és meghívnak mindenkit a délutáni bálra. Természetesen ezen a rendezvényen is rövid mûsorral kedveskedünk ellátottjainknak és vendégeinknek, majd kezdõdik a mulatság.

December 6., Mikulás napja

Intézményünkben hagyománnyá vált, hogy minden év december 6-án ellátogat hozzánk a Mikulás. A Mikulás ebédidõben látogatja meg az ellátottakat, édességet hoz zsákjába, ajándékba. A lakók verssel és énekkel köszönik meg a kedvességét. Délután a Mikulás a dolgozók gyermekeit fogadja, sok finomsággal teli csomagot ad át nekik. A gyerekek cserébe verssel és énekkel kedveskednek neki.

Karácsony ünnepe

A karácsonyt nemcsak a hívõ emberek körében nevezik a szeretet ünnepének, mivel a karácsonyfa állítása, a karácsony megünneplése az egész világon jelképpé vált. A karácsony köré egész ünnepkör épül, kezdve az adventtõl egészen vízkeresztig (január 6.). A szeretet ünnepének az egyik legfontosabb kelléke és szimbóluma a karácsonyfa. Dolgozók és ellátottak közösen elkészített díszekkel öltöztetik fel a szociális otthon épületeit. Karácsonyfát üvegdíszekkel, szaloncukorral és színes égõkkel ruházzák fel. Kellemes fenyõillat járja át a szobákat. December 24-én felszentelt kápolnánkban megemlékezünk Jézus születésére, ilyenkor betlehemi játékokat mutatnak be a helyi iskola diákjai, valamint karácsonyi dalokat énekelnek, majd ezek után következik az ünnepi szent mise. Béke és nyugalom költözik az ellátottak szívébe. Az élelmezési osztály ilyenkor ünnepi ebéddel, vacsorával kedveskedik az otthonba élõknek. A hagyományos ünnepi ételek kerülnek a feldíszített asztalokra. Igazgatóúr valamennyi dolgozó nevében köszönti az intézményben élõket. Ellátottaink rövid mûsorral teszik színesebbé az ünnepet. Mindenkit megajándékozunk

Óévbúcsúztató

Intézményünkben az óévbúcsúztató bál csak alig néhány éve vált hagyománnyá. Ilyenkor dolgozók és intézményben élõk együtt vesznek búcsút az óévtõl, és köszöntik az újévet. A mentálhigiénés csoport tagjai együtt készülnek az ellátottakkal, hogy minél humorosabb és színesebb mûsort állítsanak össze lakótársaiknak és munkatársaiknak. A vidám mûsort a Himnusz, pezsgõbontás és gyertyák, csillagszórók meggyújtása zárja, majd kezdõdik a bál, késõ estig.