Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény

Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem:
nem éltem hiába;
ha könnyítek egyetlen életen:
nem éltem hiába;
ha lepottyant madárfiókát visszarakok a fészkébe, a fára:
nem éltem hiába.
Emily Dickinson

Bácsborsódi "Őszi Napfény" I.Sz.I. - Szenvedélybetegek

Szenvedélybetegek ellátása

A tartós bentlakást nyújtó szakellátás speciális formája a szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthoni ellátása. Intézményünkben a II-es osztályon 43 ilyen típusú férõhellyel rendelkezünk.

Az osztály kialakításában a gyakorlati ellátásban jelentkezõ problémák játszottak elsõdleges szerepet. A 90-es évek elejéig meglévõ betegségüktõl, fogyatékosságuktól függetlenül kerültek intézményi felvételre az egészségügyi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt rászoruló személyek. Közös szobába volt tehát a súlyos demencia kórképben, a súlyos pszichiátriai betegségben vagy a súlyos érzékszervi vagy értelmi fogyatékosságban szenvedõ beteg: természetes tehát, hogy a konfliktusok szinte mindennaposak voltak. Az intézmény épületszerkezeti fejlesztésével és átalakításával lehetõség adódott arra, hogy bár az akkor hatályos jogszabályok ezt még nem írták elõ ellátási profilonként alakítsuk ki az egyes osztályok ellátotti szerkezetét. 1990. február 21-e óta mûködik az idõsellátástól elkülönítetten az intézmény szenvedélybetegeket (elsõsorban alkoholbetegeket) ellátó osztálya. Az osztály szerkezete nem teszi lehetõvé a koedukált mûködést, így kizárólag férfibetegek részére tudunk ilyen típusú ellátást biztosítani.

A felvétel feltételei annyival egészülnek ki, hogy szakorvosi szakvéleményt is szükséges csatolni a felvételi kérelemhez.

A gondozási tevékenység elsõsorban a meglévõ képességek megtartására, ha ez lehetséges, fejlesztésére irányul. Ennek megfelelõen kap kiemelt szerepet a szocioterápiás foglakoztatások szervezése, illetve a csoportterápia.

A szocioterápiás foglalkozások formáit az ellátást igénybe vevõ életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelõen az ellátottal együtt választjuk meg, az egyéni gondozási tervben megfogalmazott célkitûzésekkel összhangban. A szocioterápiás foglalkozások formái :munkaterápia, illetve terápiás és készségfejlesztõ foglalkozás.

Munkaterápiában azok az ellátottak vehetnek részt, akik a szakértõi vélemény, illetve az intézményvezetõ megítélése szerint nem alkalmasak a szociális foglalkoztatás keretében történõ munkavégzésre. A munkaterápia elsõdleges célja a meglévõ képességek fejlesztése. A munkaterápiában részt vevõ ellátott munkaterápiás jutalomban részesíthetõ. A munkaterápiás jutalom a munkavégzés jellegétõl függõen differenciált, amelynek havi összegét a munkalapon rögzített tevékenység jellege és a munkavégzéssel töltött idõ alapján az intézmény vezetõje és a foglalkoztatást vezetõ szakember határozza meg. A munkaterápiás jutalom gyakoriságáról, a jutalomban részesülõ személyekrõl, valamint annak alkalmankénti összegérõl a munkaterápiában való részvétel figyelembevételével az intézmény vezetõje határoz.

A terápiás és képességfejlesztõ foglalkozás célja a megmaradt képességek fejlesztése, szinten tartása. A terápiás és képességfejlesztõ foglalkozásból származó eredmény az intézményben nyújtott ellátás színvonalának emelésére, valamint a foglalkozásban közvetlenül részt vevõk díjazására fordítható. A foglalkozásban közremûködõ személyek díjazásának mértékét a házirend határozza meg. A képességfejlesztõ foglalkozás feltételei a házirendben kerültek rögzítésre. A terápiás és képességfejlesztõ foglalkozás keretében kreatív-, mûvészeti-, mozgás- és játékterápiák kerülnek szervezésre.