Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény

Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem:
nem éltem hiába;
ha könnyítek egyetlen életen:
nem éltem hiába;
ha lepottyant madárfiókát visszarakok a fészkébe, a fára:
nem éltem hiába.
Emily Dickinson

Bácsborsódi "Őszi Napfény" I.Sz.I. - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2000. év óta kezdetben 11, jelenleg 10 településen 90 fõ részére biztosítunk ellátást.

Települések: Bácsborsód, Bácsbokod, Bácsalmás, Csávoly, Felsõszentiván,Katymár, Madaras, Mátételke,Rém, Tataháza mûködik a szolgáltatás.

Az ellátottak jellemzõen azok az idõskorúak, akik egészségi állapotuk és/vagy szociális helyzetük (szociális rászorultság) miatt nagyobb odafigyelést igényelnek. Az igénylõk kiválasztásában és a jelzõrendszeres házi segítségnyújtásba kerülésükben szerepet játszik társadalmi-szociális helyzetük rászorultságuk is (egyedül élõk, rokonok, barátok, ismerõsek mint alternatív segítõk).

A jelzõrendszeres házi segítségnyújtást Felsőszentiváni Szociális Szolgáltató mûködteti, intézményünk a diszpécseri feladatokat látja el.

Átlagéletkor:
Férfi: 85, Nõ: 80

Személyi feltételek:

 • Településenként 2 fõ gondozó, összesen 20 fõ. Mindannyian megbízási szerzõdéssel látják el a feladatot.
 • A gesztorintézményben egy fõ rendszergazda és egy fõ koordinátor mûködik közre.
 • A portaszolgálat az intézmény székhelyén 24 órás ügyeletben látja el a feladatot.

Koordinátor feladatai:

 • jelzõrendszeres szakmai központ koordinálása,
 • új igények felmérése, környezettanulmányok felvétele, szolgáltatás ismertetése, adminisztrációs munka végzése,
 • kapcsolattartás háziorvossal, egészségügyi dolgozókkal, szociális szakemberekkel,
 • készülékek kitelepítésének koordinálása, rendszer mûködésének alapos ismerete,
 • mûszaki meghibásodás esetén a szükséges intézkedések megtétele, hibaelhárítás a lehetõ legrövidebb idõn belül,
 • szükség esetén más szociális-egészségügyi ellátási formához való hozzájutás kezdeményezése.

Gondozók feladatai:

 • segélykérés esetén a lehetõ legrövidebb idõ alatt a helyszínre érkezés, a megfelelõ ellátás biztosítása,
 • pszichés probléma esetén megnyugtatás, egészségügyi probléma estén a kompetencia határainak betartásával intézkedik,
 • szükség esetén család, ügyeletes orvos, mentõ kihívása,
 • krízishelyzetben (pl: tûz, bûncselekmény) a megfelelõ intézkedés megtétele,
 • minden segélykérésrõl jegyzõköny felvétele, és a koordinátor szóbeli tájékoztatása,
 • jelzéssel él a kliens érdekében a fermerülõ gondozási, ellátási igényekrõl.

Tárgyi feltételek:

A gondozónõk kerékpárral, készenléti táskával és mobiltelefonnal rendelkeznek.

A rendszergazda számára gépkocsi áll rendelkezésre és a diszpécserközpontban egy ügyeleti számítógép mûködik ügyeleti programmal. A rendszer mûködéséhez szükséges riasztóberendezések, átjátszó és vevõberendezés is rendelkezésre áll. A készülékek típusa SH-401-es és SH-402-es.

A mûszaki rendszer alkalmas az események dokumentálására, az önellenõrzésre, a szociális gondozó helyszínre érkezésének nyugtázására. Az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készüléknek testen viselhetõ, ütés- és cseppálló.

A rendszer mûködése:

A jelzõrendszeres házi segítségnyújtásban részesülõ személy otthonában van elhelyezve egy adó-vevõ készülék.

Probléma esetén a segélyhívó készülék hívógomb (testen viselhetõ, ütés- és cseppálló) megnyomásával a Bácsborsód, Dózsa György u. 9. szám alatt található diszpécserközpontba érkezik a segélykérés.

A diszpécserközpontban szolgálatot teljesítõ diszpécser észleli a jelzést, majd az illetékes település jelzõrendszeres házi gondozás készenléti ügyeletét ellátó gondozót értesíti mobiltelefonon a segélykérésrõl.

Segélykérés esetén az ügyeletes gondozó haladéktalanul köteles megjelenni az ellátást igénylõ otthonában, a feladatellátásra rendszeresített készenléti táskával. A táska tartalmazza az azonnali ellátáshoz szükséges eszközöket, felszereléseket.

A gondozó köteles a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételére, valamint szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezésére.

Riasztás menete:

 1. segélykérés
 2. jelzés észlelése, vétele
 3. a területi gondozónõ értesítése mobil telefonján
 4. jelzés a központ felé
 5. a felmerült probléma megoldása
 6. dokumentálás
 7. jegyzõkönyvek továbbítása a gesztorintézmény felé
 8. havi jelentés készítése