Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény

Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem:
nem éltem hiába;
ha könnyítek egyetlen életen:
nem éltem hiába;
ha lepottyant madárfiókát visszarakok a fészkébe, a fára:
nem éltem hiába.
Emily Dickinson

Bácsborsódi "Őszi Napfény" I.Sz.I. - Szociális foglalkoztatás

Szociális foglalkoztatás

A szociális foglalkoztatásról általánosságban

Az intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli foglalkoztatása az intézmény szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévõ képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelõen munka-rehabilitáció vagy fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás keretében biztosítható.

A szociális foglalkoztatásban foglalkoztatóként az a személy, illetve szervezet vehet részt, aki erre a szociális hatóság által kiadott engedéllyel rendelkezik (3) A szociális foglalkoztatás feltétele az ellátott rehabilitációs alkalmassági vizsgálatának elvégzése.

Az ellátott foglalkoztatásáról - a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat eredménye alapján - a szociális intézmény vezetõje dönt. Az intézményvezetõ a döntésrõl írásban értesíti az ellátottat, illetve törvényes képviselõjét, valamint - amennyiben az ellátott munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll - az ellátottat foglalkoztató személyt, illetve szervezetet. Ha az ellátott, illetve törvényes képviselõje az intézmény vezetõjének döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétõl számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat, amely 15 napon belül dönt az ellátott foglalkoztatásáról.

A szociális intézmény a szociális foglalkoztatás keretében foglalkoztatott után támogatást igényelhet. A szociális foglalkoztatási támogatást munka-rehabilitációs díjra, bérjellegû kifizetésekre, valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi és dologi kiadásokra, valamint tárgyieszköz-beszerzésekre kell fordítani.

Szabályait külön jogszabály tartalmazza.

A szociális foglalkoztatás keretében foglalkoztathatók számát és a szociális foglalkoztatási támogatás mértékét a költségvetési törvény állapítja meg.

A munka-rehabilitáció célja a szociális intézményben ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történõ megõrzése, illetve fejlesztése, továbbá a fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatásra való felkészítés.

A munka-rehabilitáció az intézményi jogviszony keretében történik. A munka-rehabilitációban történõ részvételrõl az ellátott, illetve - amennyiben az ellátott jognyilatkozata a Ptk. 15/A. §-ának (1) bekezdése alapján semmisnek minõsülne - törvényes képviselõje írásban megállapodást köt a szociális intézmény vezetõjével.

A munka-rehabilitációs tevékenység megválasztásánál a szociális intézmény vezetõje figyelembe veszi az ellátott testi és szellemi képességeit, és speciális szükségleteinek megfelelõen biztosítja az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés feltételeit.

A munka-rehabilitáció idõbeosztását az ellátott állapotának, képességeinek figyelembevételével egyénileg kell meghatározni az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben úgy, hogy a foglalkoztatás idõtartama nem haladhatja meg a napi 6 és a heti 30 órát, és el kell érnie a napi 4 és a heti 20 órát.

Munka-rehabilitáció esetén a szociális intézmény vezetõje az ellátottat munka-rehabilitációs díjban részesíti. A munka-rehabilitációs díj havi összege nem lehet kevesebb a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér 30%-ánál.

Intézményünkben biztosított a szociális foglalkoztatás

Intézményünk Bácsborsód székhely mellett, Nagybaracska, Bácsalmás, Katymár és Gara telephelyek tekintetében is rendelkezik szociális foglakoztatási engedéllyel.

A szociális foglalkoztatásban résztvevõk száma:

Munka-rehabilitáció keretében intézményünk környezetében végzett kisegítõ jellegû feladatok ellátásában 90 fõ ellátott vesz részt.

A szociális foglalkoztatás keretében végzett tevékenységek:

Parkrendezés, udvartakarítás
Park és udvar összterülete: 15909 m2
Elvégzendõ feladatok: fûnyírás, kaszálás, széna-és fû összegyûjtése, járdaszegélyek gyomtalanítása, járdák, utak tisztántartása (sepregetés, hó eltakarítás)

Konyhakerti munkák
Területe: 10000 m2
Elvégzendõ feladatok: ásás, gereblyézés, vetés, gyomtalanítás (gyomlálás, kapálás, tolózás), mûtrágyázás, betakarítás, szerves trágya szétszórása, gyümölcstermesztés.

Vagyonvédelem
Naponta, 21 órától 05 óráig az intézmény értékeinek megõrzése.

Festés, mázolás
Kerti padok, tûzcsaptároló faliszekrények, szennyvízcsatorna fedelek, gazdasági épületek, pince.

Kõmûves segédmunka
Homok, cement, mész szállításában segédkezés, malter keverése.

Virágoskert gondozás
Területe. 1600 m2
Rózsatövek kitakarása, metszése (tavaszi, elnyílás utáni, õszi), folyamatos gyomtalanítás (kapálás, gereblyézés), betakarás. Egynyári növények ültetése, folyamatos gondozása.

Temetõgondozás
Területe: 5000 m2
Fûnyírás, kaszálás, kapálás, elszáradt növények eltakarítása.

Takarítás
Mosdók, kádak, WC-k fertõtlenítése, lakószobák, folyosók, ebédlõk, dohányzó helyiségek felseprése, felmosása

Ételszállítás
Naponta háromszor, zárt ételszállító dobozokban, kézikocsival, a két különálló osztályra, illetve az edények konyhára történõ visszaszállítása.

Tisztaruha válogatás
Telephelyenként, osztályonként, név szerint történõ csoportosítás

Tisztaruha szállítása
Az osztályok- és név szerint csoportosított tisztaruha megfelelõ helyre történõ szállításában segédkezés.

Intézményi textíliák javítása
A javításra szoruló intézményi textíliák kézi és gépi varrása.
Ágynemû hajtogatása

Hímzés

Szemétgyûjtõ edények ürítése
Az intézmény területén fellelhetõ összes szeméttároló edény tartalmának konténerbe történõ elszállítása.

Állatgondozás
Sertés-, és juhtenyésztés
Feladatok: naponta kétszer etetés, naponta ólak takarítása. Télen szalma alom behordása.
Kutya: 6 db
Naponta kétszer etetés, naponta ürülék eltakarítás.

Ebédlõi kisegítõ munka
Étkezések elõtt megteríteni, étkezés után edények, evõeszközök leszedése, asztalok, székek letörlése, felrakása az asztalra, felmosáshoz.

Telefoninformációs feladatok
Bejövõ hívások fogadása, továbbkapcsolása, kimenõ hívások kapcsolása, írásban történõ rögzítése

Mosogatás
Az ellátottak edényeinek elmosogatása.
Edények összegyûjtése a lakószobákból
Konyhai elõkészítés
A fõzéshez szükséges zöldségfélék tisztítása, darabolása, az elõkészítõ helyiség takarítása.

Textil munkák
Rongyszõnyegek, falvédõk, lábtörlõk szövése. Párna készítése

Portai szolgálat
Kapu nyitása-zárása, kimenõ-bejövõ forgalom figyelemmel kísérése

Tárgyi feltételek:

Az intézményi keretek között végzett szociális foglalkoztatás általános tárgyi feltételei megfelelnek a 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EÜM együttes rendeletben a munkahelyek munkavédelmi követelmények minimális szintjérõl foglaltaknak.

Valamennyi munkaterületen biztosítottak az alábbi feltételek:

 • menekülési utak és vészkijáratok jelölése,
 • tûzjelzés és a tûzoltási szabályok, tûzoltási eszközök,
 • munkahelyi hulladék szabályzatban leírtak alapján történõ kezelése,
 • zárt munkahelyek megfelelõ szellõztetése,
 • a helyiségek természetes és mesterséges megvilágítása,
 • a helyiségek padlózata, falai, mennyezete balesetmentesek, tisztántartásuk az ÁNTSZ elõírásainak megfelelõen történik,
 • a közlekedési útvonalak biztosítása a tûzvédelmi elõírásoknak megfelelõen,
 • tisztálkodó és mellékhelyiségek,
 • elsõsegély nyújtási lehetõség,
 • balesetmentes munkavégzést szolgáló tárgyi feltételek, megfelelõ mûszaki állapotú szerszámok,
 • ivóvíz, védõital.

Elõállított termékek, szolgáltatások értékesítése:

 • A mezõgazdasági tevékenységbõl származó termelvények értékesítése a helyi élelmezésen keresztül történik, a végzett egyéb munkatevékenység az intézmény fenntartását segíti elõ.
 • Textíliából készült egyedi gyártású termékeket a textil kézmûves foglalkozás keretén belül állítjuk elõ. A kész termékek felhasználása, értékesítése:
  • a rendezvényeinken résztvevõ vendégek ajándékozása,
  • intézmény szükségleteinek biztosítása,
  • árusítással egybekötött rendezvények szervezése,
  • kiskereskedõk bizományosi szerzõdéssel való bevonása,
  • árusítás az intézmény dolgozóinak körében.