Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény

Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem:
nem éltem hiába;
ha könnyítek egyetlen életen:
nem éltem hiába;
ha lepottyant madárfiókát visszarakok a fészkébe, a fára:
nem éltem hiába.
Emily Dickinson

Bácsborsódi "Őszi Napfény" I.Sz.I. - Időskorúak

Időskorúak

Felvételi eljárás

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes.

Igénylés folyamata Kinek a feladata
1. Az ellátási igény felmerülése A rászoruló, ill. törvényes képviselője részéről
2. Kérelem beadása a szükséges formanyomtatványokon a szükséges mellékletekkel a kiválasztott intézménybe A rászoruló, ill. törvényes képviselője részéről
3. Értesítés a nyilvántartásba vételről, az előgondozás időpontjáról Intézmény
4. Előgondozás, gondozási szükséglet vizsgálat Intézmény
5. Igazolás kiadása az idősotthoni ellátásra való jogosultságról Intézmény vezető
6. Tájokoztatás a beköltözés időpontjáról Intézmény
7. Beköltözés Kérelmező

Ki részesülhet ellátásban?

 • Az ellátást kérelmezhetik azok a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel,
 • továbbá az a 18. életévét betöltött személy is felvehetõ, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni,
 • napi 4 órás gondozási szükséglete van, vagy egyéb körülmények alapján jogosult az ellátásra.

Ki kérelmezheti az ellátást?

 • A felvételi eljárást az ellátást igénylõ/hozzátartozója/törvényes képviselõje kezdeményezheti.
 • Ha az ellátást igénylõ személy cselekvõképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az érintett személy véleményét lehetõség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselõje terjeszti elõ. A korlátozottan cselekvõképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselõjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvõképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elõ.
 • Ha a törvényes képviselõ ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal elõzetes jóváhagyása szükséges.

Hogyan történik a kérelmezés?

 • Nem kötelezõen csatolandó, de a folyamatot meggyorsítja amennyiben az ellátást igénylõ néhány zárójelentését, nyugdíjszelvény másolatát a kérelemmel együtt mellékelik.

Mi az az elõgondozás, gondozási szükséglet felmérés?

Az elõgondozás során két kollégánk felkeresi otthonában (esetlegesen egészségügyi intézményben) az ellátást igénylõt, és a 9/1999. SzCsM rendelet 2. sz. mellékletében szereplõ adatlapot kitölti.

Célja, hogy megismerjük az ellátást igénylõt, szociális körülményeit, egészségi állapotát, hozzátartozóit, és válaszoljunk esetlegesen felmerülõ kérdéseire, kapcsolatot teremtsünk vele, ismertessük a házirendet, az intézmény sajátosságait.

Az elõgondozás során megállapításra kerül, hogy esetlegesen mely telephelyre, osztályra kerülhet az ellátást igénylõ.

Gondozási szükséglet vizsgálat:

Pontozó értékelő lap kitöltésével történik.

Az igazolás tartalma:

 • az ellátást igénylõ gondozási szükséglete órában kifejezve,
 • az egyéb körülmények alapján történõ idõsotthoni ellátásra jogosultság meghatározása

Felvételt nyerhet az, akinek a gondozási szükséglete a napi 4 órát meghaladja, vagy az alábbi egyéb körülmények állnak fenn esetében :

 • a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata
 • az ellátást igénylõ egyedül él, nyolcvanadik életévét betöltötte, és a települési önkormányzat gondozási szükséglete ellenére részére házi segítségnyújtást nem biztosít
 • az ellátást igénylõ egyedül él, hetvenedik életévét betöltötte, és lakóhelye közmûves vízellátás vagy közmûves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan
 • az ellátást igénylõ egyedül él, és hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül
 • az ellátást igénylõ egyedül él, a hallási fogyatékosságon kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül, és az ORSZI, illetve jogelõdje szakértõi bizottságának szakvéleménye az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg
 • az ellátást igénylõ egyedül él, és I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül
 • az ellátást igénylõ egyedül él, és munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékû egészségkárosodást szenvedett, és az ORSZI, illetve jogelõdje szakértõi bizottságának szakvéleménye az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg

Kapcsolattartó:
Szvétek Adrienn szociális osztályvezető (tel.: 79/551-250)

Cím, ahová a kérelem elküldendõ:
6454 Bácsborsód, Dózsa Gy. u. 9.