Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény

Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem:
nem éltem hiába;
ha könnyítek egyetlen életen:
nem éltem hiába;
ha lepottyant madárfiókát visszarakok a fészkébe, a fára:
nem éltem hiába.
Emily Dickinson

Bácsborsódi "Őszi Napfény" I.Sz.I. - Ellátottjog

Ellátottjogi képviselő

Az ellátottjogi képviselõ a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevõ, illetve a szolgáltatásban részesülõ részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. Mûködése során tekintettel van a személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire.

Az ellátottjogi képviselõ feladatai:

 • megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintõ legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeirõl és az ellátást igénybe vevõket érintõ jogokról,
 • segíti az ellátást igénybe vevõt, törvényes képviselõjét az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában,
 • segít az ellátást igénybe vevõnek, törvényes képviselõjének panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetõjénél és a fenntartónál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok megfogalmazásában,
 • a jogviszony keletkezése és megszûnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetõjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során - írásbeli meghatalmazás alapján - képviselheti az ellátást igénybe vevõt, törvényes képviselõjét,
 • az intézmény vezetõjével történt elõzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok érvényesülésérõl és a figyelembevételérõl a szakmai munka során,
 • intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértõ gyakorlat megszüntetésére,
 • észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézmény vezetõjénél,
 • amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintõ jogsértés fennállását észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti az illetékes hatóságok felé,
 • a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja.

Az ellátottjogi képviselõ jogosult:

 • a szociális szolgáltató vagy intézmény mûködési területére belépni,
 • a vonatkozó iratokba betekinteni, azokról másolatot készíteni, az intézmény mûködésére vonatkozó dokumentumokat megismerni,
 • a szolgáltatást nyújtó személyekhez és az ellátottakhoz kérdést intézni, velük megbeszélést, egyeztetést kezdeményezni és folytatni.

Az ellátottjogi képviselõ köteles az ellátást igénybe vevõre vonatkozó és tudomására jutott orvosi titkot megtartani, és az ellátást igénylõ személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni.


 • Az ellátottjogi képviselõ elérhetősége: www.obdk.hu