Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény

Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem:
nem éltem hiába;
ha könnyítek egyetlen életen:
nem éltem hiába;
ha lepottyant madárfiókát visszarakok a fészkébe, a fára:
nem éltem hiába.
Emily Dickinson

Bácsborsódi "Őszi Napfény" I.Sz.I. - Érdekképviseleti fórum

Érdekképviseleti fórum

Az érdekképviseleti fórum a bentlakásos intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elõsegíteni hivatott szerv, mely a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint mûködik.

Érdekképviseleti fórum a székhelyen és valamennyi telephelyen megalakításra került.

Az érdek-képviseleti fórum:

  • elõzetesen véleményezi az intézmény vezetõje által készített, az ellátottakkal, valamint az intézmény belsõ életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat,
  • megtárgyalja az intézményben élõk panaszait - ide nem értve a jogviszony keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat -, és intézkedést kezdeményez az intézményvezetõ felé,
  • tájékoztatást kérhet az intézményvezetõtõl az ellátottakat érintõ kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban,
  • intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény mûködésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.

Az érdekképviseleti fórum mûködésének és választásának részletes szabályait a házirend tartalmazza.

Jogszabályi háttér: 1993. évi III. tv. 99. §